I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Klientów o zasadach dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych.

Ponieważ zmianie uległy przepisy prawa regulujące powyższe kwestie przedstawiam Politykę prywatności, która zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r. poz. 1000)

Mam nadzieję, że Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć, że priorytetem dla mnie jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które przekazujecie mi Państwo w związku z korzystaniem z oferowanych przeze mnie towarów.

II. Definicje 

 1. Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) – – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Administrator Serwisu – Marta Szczepaniak wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 752 124 72 21, REGON: 366022966, ul. Kozia 19A lok. 3, kontakt@sisibee.pl;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca korzystająca z Serwisu;
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 6. Serwis – sklep internetowy https://sisibee.pl;
 7. Regulamin – regulamin sklepu internetowego https://sisibee.pl dostępny w Serwisie;
 8. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).;
  c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem xxxxxxx ;
  d) poprzez dokonanie zamówienia drogą elektroniczną  – wysłanie wiadomości e-mail;
  e) poprzez dokonanie zamówienia telefonicznie.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest – Marta Szczepaniak wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 752 124 72 21, REGON: 366022966, ul. Kozia 19A lok. 3, kontakt@sisibee.pl;

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany przeglądaniem mojej strony internetowej, złożeniem zamówienia bez dokonywania rejestracji wówczas dane zbierane są w jednym lub kilku celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
e) realizacji zadań nałożonych Administratora w związku z obowiązującymi przepisami prawa np. udostępnienie informacji do urzędu skarbowego, w szczególności w zw. z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO.

2.  Jeśli zakłada Pani/Pan konto na strony internetowej Sklepu, za jego pośrednictwem dokonywane będą zamówienia wówczas dane zbierane są w jednym lub kilku celach:

a) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) obsługi zakupów w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie płatności online (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez PayLane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
d) realizacji zadań nałożonych na mnie w związku z obowiązującymi przepisami prawa np. udostępnienie informacji do urzędu skarbowego w szczególności w zw. z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
e) do celów statystycznych i analitycznych ze względu na mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

3. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę dane osobowe będą wykorzystywane w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług oraz wysyłania newslettera ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne np.: ze względu na zawarcie umowy.

Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy i dostarczenie towarów Sprzedawcy.

V. Informacje o formularzach


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane osobowe podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych lub faktycznych Klientów, uwidocznionych w prowadzonym przeze mnie rejestrze.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: zawarcia umowy sprzedaży czy obsługi związanej z nią reklamacji, ale także zgodnie z celami przetwarzania danych określonymi w pkt. IV niniejszej Polityki.

VI. Informacje o plikach tymczasowych (cookie)

1. Plikami cookies nazywane są niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, dzięki którym na komputerze odwiedzającego stronę zapisywane są pewne dane. Cookies wysyłane są z serwera sisibee.pl i zapisywane na dysku twardym komputera, którego używa użytkownik. Korzystanie z cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, adresowych ani innych poufnych informacji zapisanych na komputerze użytkownika. Cookies nie są w żaden sposób szkodliwe.
2. Z uwagi na komfort korzystania z serwisu nie zalecamy blokowania w przeglądarce opcji używania plików cookies. Zastosowanie techniki plików cookies umożliwia Pani/Panu bowiem korzystanie z serwisu sisibee i dokonywanie zakupów.
3. Poniższe pliki mogą, ale nie muszą, zostać użyte w każdym przypadku.

Pliki cookie stron internetowych

Nazwa pliku cookie    Rodzaj Cel i zawartość

PHPSESSID   Tymczasowe   Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do poprawnego

CakeCookie[search_params]  Trwałe Przechowuje informacje o ostatnich parametrach wyszukiwania ofert na stronach internetowych.

CakeCookie[auto_login]        Trwałe Przechowuje informacje o ostatnim logowaniu w celu automatycznego zalogowania.

PAPVisitorId, w3tc_referrer   Trwałe Przechowują informacje o użytkowniku i jego działaniach w celach administracyjnych.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Nazwa pliku cookie    Rodzaj Podmiot odpowiedzialny

__utma            Trwałe Google

__utmb            Trwałe Google

__utmc            Sesyjne            Google

__utmz            Trwałe Google

fbm_*  Trwałe Facebook

4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
5. Zmiana ustawień w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

VII. Udostępnianie i powierzenie danych

 1. Pani/Pana dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo zgodnie z Rozporządzeniem RODO, niniejszą polityką, w granicach Regulaminu oraz stosowanych przeze mnie zasad bezpieczeństwa.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) bankom
  b) podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych tj. dane będą przetwarzane przez PayLane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
  c) urzędowi skarbowemu, ZUS, firmom kurierskim świadczącym usługi pocztowe, poczcie polskiej,
  d) podmiotom przetwarzającym w moi imieniu dane osobowe np. podmiotom obsługującym moje systemy teleinformatyczne lub udostępniającym mi narzędzia teleinformatyczne, biuru rachunkowemu w celu dokonania rozliczeń podatkowych.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotowi trzeciemu wyłącznie w celu prawnie uzasadnionym, zaś umowy powierzenia są rejestrowane u Administratora.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym, samorządowym lub międzynarodowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) trwania umowy,
b) do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,
c) do zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
d) do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
e) do czasu złożenia sprzeciwu, gdy przetwarzanie dokonywane jest w związku z marketingiem bezpośrednim,
f) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

IX. Prawa przysługujące klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b) usunięcia, c) ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie
z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany pkt. III niniejszej Polityce prywatności lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@sisibee.pl.

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

XII. Zabezpieczenie danych

Dane przechowywane i przetwarzane przez ADO są chronione za pomocą organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do nich przez osoby niepożądane.

Produkty do pielęgnacji skóry si si bee wytwarzam z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcji. W si si bee dążę do etycznego, przyjaznego ludziom i środowisku podejścia do biznesu.

Numer konta bankowego do wpłat w Polsce: 
mBank 17 1140 2004 0000 3402 7658 1490

Nr konta do wpłat w walucie Euro:
mBank 07 1140 2004 0000 3912 1134 8697
Numer rachunku IBAN: PL07 1140 2004 0000 3912 1134 8697
Numer BIC: BREXPLPWMBK

Copyright © 2021 si si bee manufaktura. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta witryna używa plików cookies. Kilknij aby dowiedzieć się więcej
Add to cart